فرایندهای واجیِ مرکزی شدگی و قلب در گونه های کردی ایلامی

الهام ثباتی،

دانشگاه علامه طباطبایی، ایران

 

هدف از نگارش مقالۀ حاضر، شناسایی فرایندهای­ واجی مرکزی­شدگی و قلب در گونه­های کردی­ایلامی بر‌ اساس «­چارچوب واج‌شناسی­ زایشی» می­باشد. به ­این منظور «20» گویش­ور انتخاب­ و از طریقِ پرسشنامۀ تدوین­شده با آن­ها مصاحبه شده­است. به‌علاوه نگارنده نیز گویش­ور ­گونۀ کردی فیلی و آشنا به سایر گونه­ها می‌باشد. در انجام این پژوهش از منابع مکتوب مانند: پایان­نامه، مقاله و سایر کتاب­های موجود در این زمینه نیز به عنوان پیشینۀ پژوهش استفاده شده­است. از میان 600 دادۀ جمع­آوری­شده، به­ علت محدودیت حجم مقاله مهم­ترین آنها مطرح­شده­اند. این داده­ها بر مبنای الفبای بین­المللی «­آی پی­ای» آوانگاری شده­­اند و روش پژوهش به صورت توصیفی-­تحلیلی می­باشد. برخی از مهم­ترین دستاوردهای پژوهش عبار­ت­اند از: 1.‌ همخوان‌‌های قبل از واکۀ /o/  که دارای مشخصۀ [پیشین] هستند، با ایجاد همگونی بین واکه و همخوان در این مشخصه، واکۀ پسین /o/ به واکۀ مرکزی [@] تبدیل­می­شود.2. در میان دو همخوان متوالیِ گرفته، اگر 1 C یک همخوان تیغه­ای و 2C همخوانی ملازی یا نرم­کامی باشد، فرایند قلب بین دو همخوان مجاور در یک هجا اتفاق‌می­افتد. 3. در خوشه‌های پایانیِ واژه­هایِ گونه­های کردی ایلامی، اگر توالی دو همخوان وجود داشته­باشد و عضو دوم توالی دارای مشخصۀ [- رسا] باشد، فرایند قلب اتفاق می­افتد تا اصل رسایی رعایت شود­.

 

چکیده بالا بخشی از مقاله ای است که جهت ارائه در اولین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی (WWW.LLLD.IR) ، و نیز کنفرانس.... 14 و 15 بهمن 1395 ، اهواز ، پذیرفته شده است.

نظریه کنش های گفتاری جان لانگشاو آستین :پیدایش زبانشناسی کاربردگرا

دکتر محمد محمدی آغداش،

دانشگاه تبریز، ایران

 

قبل از تولد نظریه کنش سخنآستین (1962)، فیلسوفان بر این باور بودند که کارکرد اصلی زبان بازنمایی جهان هستی میباشد (37 : 1962). بر این اساس، گزاره های زبانی تنها از جنس اخباری((constativeهستند که یاصادق هستند یا کاذب (همان، 47). اما زبانشناسی کنشگرای آستین این اندیشه را رد و مدعی شد که سخن گفتن همیشه به معنای توصیف وقایع نبوده، بلکه میتواند بصورت ضمنی حامل پیام دیگری برای مخاطب باشد (همان، 41)، مثل درخواست انجام کاری یا القاء چیزی غیر از معنای صوری سخن.آستین با تحقیق بر روی کارکردهای زبان طبیعیتصریح می کند، در میان اظهارات کلامی گروهی از جملات خبریوجود دارد که نه قابل صدق هستند نه کذب و نیت اصلی گوینده آنها توصیف وضع و حال یارویدادی نیست، بلکه «انجام فعلی با ادای همان کلمات»(همان،47). در این معنا، سخن گفتن مساویست با انجام عملی. نقطه عطف نظریهفیلسوف آکسفورد طبقه بندی افعالگفتاریبه سه دسته اظهاری، منظوری-انجامگرا و تاثیری می باشد که دسته دوم، افعال منظوری(performative) محور تحلیلهای زبانشناختی او بوده و با کیفیت متناسب و موفق و یا نامتناسب و ناموفق (همان،49-48) ارزیابی میشوند. درنتیجه آستین تاکید میکند که افعال کنشی را باید «بصورت جدی» ادا کرد (همان، 44). او، با تاکید بر اینکه معنای یک گزاره در بافتار خاص ذهنی-فرهنگی-اجتماعی در گفتمان فهم میشود، منزلت معرفتی زبان را تفهیم و بسط داده و بدین صورت راه را بر پیدایش زبانشناسی کاربردگرا(pragmatics) هموار کرد. اولویت اصلی این مقاله مطالعه کاربرد افعال گفتاری در تحلیل گفتمان خواهد بود.

 

چکیده بالا بخشی از مقاله ای است که جهت ارائه در اولین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی (WWW.LLLD.IR) ، و نیز کنفرانس.... 14 و 15 بهمن 1395 ، اهواز ، پذیرفته شده است.

بررسی فرایندهای واژ-واجی در زبان کردی (مطالعه موردی: گونه اردلانی از گویش سورانی)

ژینو ابراهیمی،

دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران

پژوهش حاضر یک مطالعه موردی درباره فرایندهای واژ-واجی در زبان کردی ) گونه اردلانی از  گویش سورانی(  است.  واژ- واج شناسی حوزه ای از مطالعه زبان است که به مطالعه تنوع در صورت های گفتاری واژه ها، یا به طور دقیق تر تکواژها در شرایط مختلف صرفی آوایی تحت تاثیر فرایندهایی از جمله حذف، درج و همگونی می پردازد. در این پژوهش که در چارچوب واج شناسی زایشی انجام می شود، سعی شده است تا بر اساس این چارچوب، صورت زیربنایی را از صورت های متناوب تکواژهای مختلف بیرون کشیده و ضمن معرفی صورت های متناوب به عنوان تکواژگونه های یک تکواژ، فرآیندهای بوجود آورنده آنها نیز به دست داده شوند. محقق داده های پژوهش را با تکیه بر شم زبانی خود به عنوان گویشور کردی گونه اردلانی و همچنین یک پیکره صوتی ده ساعته از گویشوران شهر کامیاران جمع آوری کرده است. تحلیل داده ها بدین شکل انجام شده که صورت های متناوب تکواژهای مختلف از نمونه ها استخراج شده و صورت زیربنایی و فرایندهای اشتقاق نیز، مشخص می گردند. پس از تحلیل داده ها، مشخص شد که فرایندها نسبت به نوع تکواژی که در آن قرارمی گیرند، حساسند و بسامد آنها نیز متغییر است. به طور کلی در گونه اردلانی، فرایند های حذف، درج، همگونی و هماهنگی واکه ای فعال هستند. اما در این میان فرایند حذف به خصوص در واکه ها بیش از دیگر فرایندها فعال است.

 

چکیده بالا بخشی از مقاله ای است که جهت ارائه در اولین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی (WWW.LLLD.IR) ، و نیز کنفرانس.... 14 و 15 بهمن 1395 ، اهواز ، پذیرفته شده است.

نحوه سازمان‌یابی، بازیابی و بازنمایی واژه‌ها در ذهن

موسی غنچه پور(دانشگاه فرهنگیان) و مهدیه پاک زاد مقدم (اداره آموزش و پرورش کرمان)، ایران

 

هدف پژوهش حاضر شناخت نحوه سازمان‌یابی و بازیابی واژه‌ها در ذهن می‌باشد. به این منطور، واژگان ذهنی، نحوه ذخیره‌سازی و بازیابی واژگانی و شواهد گفتاری مؤثر در شناخت واژگان ذهنیمورد مطالعه قرار می‌گیرند. مطالعه لغزش‌های زبانی نشان میدهند که مفاهیم در واژگان ذهنی به صورت شبکه گره‌های معنایی بازنمایی می‌شوند و واژه‌هایی که از لحاظ معنایی شباهت بیشتری دارند، در واژگان ذهنی ارتباط نزدیکتر و قوی‌تری دارند. پدیدهای نوک زبانی ارتباط صوری میان واژه‌ها را در واژگان ذهنی تائید می‌کنند و نشان می‌دهند که زبان از سطوح مختلفِ مستقل تشکیل شده که در تعامل با یکدیگر می باشند. یافته‌ها حاکی از آن است که واژه‌ها در واژگان ذهنی نه به صورت نابسامان، بلکه به صورت منظم و قاعده‌مند ذخیره شده‌اند.  مکث هنگام سخن نیز مؤید طراحی دقیق و پیچیده فرایند تولید در سطوح مختلف زبانی و دو مرحله‌ای بودن بازیابی واژگانی می‌باشد. علاوه بر این شواهد نشان می‌دهند که واژگان ذهنی یک انباره اطلاعاتی بسیار غنی و چند وجهی است که از لایه‌های اطلاعاتی مختلف تشکیل شده و بازیابی اطلاعات نه به صورت الفبایی، بلکه بر حسب معیارهای قاعده‌مند معنایی و یا صوری انجام می‌گیرد. مطالعه رفتار زبانی بیماران زبان‌پریش نیز نشان می‌دهد که پردازش واژه ها به صورت کلی، تقطیع به اجزای سازنده و یا از طریق مسیر دوگانه انجام می شود.

 

چکیده بالا بخشی از مقاله ای است که جهت ارائه در اولین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی (WWW.LLLD.IR) ، و نیز کنفرانس.... 14 و 15 بهمن 1395 ، اهواز ، پذیرفته شده است.

بررسی مقایسه ای نظام آوایی زبان انگلیسی و ترکی استانبولی با تکیه بر مشکلات تلفظی زبان آموزان ترک

آرزو  فیروزی،

واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران

 

برخی مشکلات در آموزش زبان انگلیسی به ترک زبانان ریشه در تفاوتهای آوایی و آوانگاری بین زبان انگلیسی و زبان ترکی دارد.املای انگلیسی به بی نظمی معروف است و مطابقت میان املا و تلفظ در آن بسیار پیچیده و ناسازگار می باشد و در حقیقت ارتانگاری عمیقی دارد و یک زبان غیر فونتیکی می باشد در این زبان ها تعداد حروف و آواها برابر نیست ) ٠٢ واکه و ٠٢ همخوان(. در صورتی که زبان ترکی استانبولی یک زبان فونتیکی است یعنی با نگاه کردن به املای کلمه می توان فهمید که آن کلمه چطور تلفظ می شود. به عبارت دیگر در زبان های فونتیکی رابطه مستقیمی میان املای واژه ها و تلفظ آنها وجود دارد و تعداد آواها و حروف در زبان ترکی برابر است ) ٠٢ واکه و همخوان(. زبان آموزان ترک به دلیل بی نظمی هایی که در املای واژگان زبان انگلیسی وجود دارد، در تلفظ آنها دچار مشکل می شوند تفاوت های فونولوژیکی میان زبان ترکی استانبولی و انگلیسی موجب ایجاد مشکلات یادگیری برای زبان اموزان ترک میشود.  دلیل اصلی مشکلات تلفظی ترک ها در انگلیسی تفاوت های میان سیسم های واکه ی دو زبان است، که هم منجر به تفاوت در تعداد وهم نحوه ی تلفظ واکه ها میشود. گروه نمونه در تحقیق حاضر داده های بدست آمده از شبکه های کامپیوتری و ماهواره ای و صداهای ضبط شده زبان آموزان و مدرسان ترک و فایل های دانلود شده از سایتهای اینترنتی خواهد بود. . در تحقیق حاضر نظام آوایی دو زبان انگلیسی و ترکی استانبولی و مشکلات تلفظی زبان آموزان ترک بررسی شده است. نتایج این بررسی می تواند معلمان و مربیان را در آموزش زبان انگلیسی به فراگیرانی که پیشینه ی زبانی ترکی دارند یاری کند.

 

چکیده بالا بخشی از مقاله ای است که جهت ارائه در اولین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی (WWW.LLLD.IR) ، و نیز کنفرانس.... 14 و 15 بهمن 1395 ، اهواز ، پذیرفته شده است.

 

صفحه1 از9