تغییر زبان

کنفرانس زبان انگلیسی - فارسی  الموتمر اللغات - العربيةEnglish conference - English

شبکه های اجتماعی

فرایندهای واجیِ مرکزی شدگی و قلب در گونه های کردی ایلامی

الهام ثباتی،

دانشگاه علامه طباطبایی، ایران

 

هدف از نگارش مقالۀ حاضر، شناسایی فرایندهای­ واجی مرکزی­شدگی و قلب در گونه­های کردی­ایلامی بر‌ اساس «­چارچوب واج‌شناسی­ زایشی» می­باشد. به ­این منظور «20» گویش­ور انتخاب­ و از طریقِ پرسشنامۀ تدوین­شده با آن­ها مصاحبه شده­است. به‌علاوه نگارنده نیز گویش­ور ­گونۀ کردی فیلی و آشنا به سایر گونه­ها می‌باشد. در انجام این پژوهش از منابع مکتوب مانند: پایان­نامه، مقاله و سایر کتاب­های موجود در این زمینه نیز به عنوان پیشینۀ پژوهش استفاده شده­است. از میان 600 دادۀ جمع­آوری­شده، به­ علت محدودیت حجم مقاله مهم­ترین آنها مطرح­شده­اند. این داده­ها بر مبنای الفبای بین­المللی «­آی پی­ای» آوانگاری شده­­اند و روش پژوهش به صورت توصیفی-­تحلیلی می­باشد. برخی از مهم­ترین دستاوردهای پژوهش عبار­ت­اند از: 1.‌ همخوان‌‌های قبل از واکۀ /o/  که دارای مشخصۀ [پیشین] هستند، با ایجاد همگونی بین واکه و همخوان در این مشخصه، واکۀ پسین /o/ به واکۀ مرکزی [@] تبدیل­می­شود.2. در میان دو همخوان متوالیِ گرفته، اگر 1 C یک همخوان تیغه­ای و 2C همخوانی ملازی یا نرم­کامی باشد، فرایند قلب بین دو همخوان مجاور در یک هجا اتفاق‌می­افتد. 3. در خوشه‌های پایانیِ واژه­هایِ گونه­های کردی ایلامی، اگر توالی دو همخوان وجود داشته­باشد و عضو دوم توالی دارای مشخصۀ [- رسا] باشد، فرایند قلب اتفاق می­افتد تا اصل رسایی رعایت شود­.

 

چکیده بالا بخشی از مقاله ای است که جهت ارائه در اولین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی (WWW.LLLD.IR) ، و نیز کنفرانس.... 14 و 15 بهمن 1395 ، اهواز ، پذیرفته شده است.