تغییر زبان

کنفرانس زبان انگلیسی - فارسی  الموتمر اللغات - العربيةEnglish conference - English

شبکه های اجتماعی

نقد و ارزشیابی تصاوير كتا ب هاي زبان انگلیسی در پایه اول، دوم و سوم دوره متوسطه اول

دکتر علی روحانی(دانشیار زبان انگلیسی، دانشگاه شهرکرد) و هانیه شفیعی راد(دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه شهرکرد)، ایران

بررسی کمی و کیفی کتاب های آموزشی به عنوان مهم ترین رکن آموزش از دیرباز بسیار مورد توجه اساتید و مولفین کتابها قرار گرفته است. تصوير در کارایی کتاب های آموزش زبان انگلیسی اهميت بسزايي دارد ، زيرا تصویر در كنار متن فرايند يادگيري  را تسهیل می کند. در این میان، نقش آموزشی تصاویر زمانی برجسته تر می شود که نحوه ومیزان ارائه تصاویر هرچه بیشتر مطابق با اهداف آموزشی مورد نظر باشد. تحقیق حاضر می کوشد تا با کمک تجزیه تحلیل تصاویر کتاب های آموزش زبان انگلیسی به  یافته های تحلیلی در مورد کیفیت تصاویر دست یابد. بدین منظور با بررسی و مقایسه تعادل رعایت شده در تصاویر سه کتاب آموزش زبان انگلیسی در سه مقطع هفتم، هشتم و نهم در مدارس ایران ، در زمینه رنگی یا سیاه و سفید بودن تصاویر از یک جهت، و تعادل و تناسب بین تصاویر واقعی و تصاویر نقاشی شده از جهت دیگر، و همچنین تجزیه و تحلیل در مورد اهداف  مورد نظر تصاویر به نتایجی درباره نقش تزیینی یا نقش آموزشی تصاویر رسیده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که بیشتر تصاویر ارائه شده با کیفیت رنگی و به شکل تصاویر واقعی است که این در حقیقت به کیفیت واقعی و ملموس بودن مطالب درسی کمک می کند؛ علاوه بر این، تنها تعداد معدودی از تصاویر کتاب نقش تزیینی دارند و بیشتر در جهت آموزشی می باشند تا به فهم بهتر مطالب و متون کتاب کمک نمایند؛ هرچند از بعد جذابیت، تصاویر کتاب ها کمتر می توانند مورد  توجه و حمایت زبان آموزان قرار گیرد.

 

چکیده بالا بخشی از مقاله ای است که جهت ارائه در سومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی (WWW.LLLD.IR) ، و نیز کنفرانس.... 11 و 12 بهمن 1397، اهواز ، پذیرفته شده است.