دکتر لیلا جمشیدی(عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه پیام نور ) و رضا اسدی(دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور)، ایران

این پژوهش بر آن است تا با رویکردی پژوهشی وتحلیلی، میزان اثر دوزبانی شدن مدارس بر فرهنگ ما و تأثیر آن بر پیشرفت های آتی کشور را بررسی کند. در عصر جهانی شدن، جامعه ای که از توانایی های چند زبانی و چند فرهنگی برخوردار است، بهتر می تواند نقش اجتماعی و اقتصادی مهمی را در عرصه ی بین المللی ایفا کند. بدون تردید با تداخل فرهنگ ها، آداب ورسوم مردم نیز می تواند دست خوش تغییر و تحول شود. هویت و غرور یک ملت به فرهنگ و آداب و رسوم آن کشور است و از بین رفتن این فرهنگ به معنی از بین رفتن تاریخ و تمدنی چندین هزار ساله می باشد. به طور قطع آموزش و پرورش مهم ترین رکن در پیشرفت و توسعه یک جامعه است و در نتیجه بیشترین توجه سردمداران تهاجم فرهنگی غرب به نظام آموزشی یک کشور می باشد. برای جمع آوری اطلاعات پژوهش از شیوه مطالعه ی منابع کتابخانه ای شامل اسناد و مدارک رسمی آموزشی، گزارش ها و سمینارها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که دوزبانی بریادگیری و آموزش افراد جامعه تأثیر بسزایی می گذارد و پدیده ای است که در همه جای جهان مصداق دارد. بنابراین با توجه به مجموعه عناصر و اجزای شکل دهنده ی فرهنگ و زبان کودک او را در یادگیری مهارت های اساسی آموزشی و فرهنگی در محیط های چندزبانه کمک می کند و کودک می تواند نقشی پررنگ در چنین شرایطی داشته باشد. همه ما دوزبانگی را عبارت از حالتی می دانیم که فرد به زبان دیگری غیر از زبان مادری خود آموزش می بیند و این نوع آموزش، پیامدهایی اعم از شناختی، عاطفی و اجتماعی می تواند برای افراد دو زبانه داشته باشد. علاوه بر این دوزبانگی با اثرات مثبت ومنفی همراه است و باید با برنامه ریزی صحیح سعی شود از اثرات منفی آن کاست و بر اثرات مثبت آن افزود.

 

چکیده بالا بخشی از مقاله ای است که جهت ارائه در سومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی (WWW.LLLD.IR) ، و نیز کنفرانس.... 11 و 12 بهمن 1397، اهواز ، پذیرفته شده است.