تغییر زبان

کنفرانس زبان انگلیسی - فارسی  الموتمر اللغات - العربيةEnglish conference - English

شبکه های اجتماعی

بررسی برخی فرایندهای صرفی‌واجی رایج در گویش عربی خوزستانی

نوال بحرانی، کارشناس ارشد زبان‌شناسی همگانی،

دانشگاه علامه طباطبائی، ایران

از جمله زبان‌های اقلیت در ایران، گویش عربی خوزستانی است. این گویش استان خوزستان که عمداً در جنوب، مرکز، و غرب این استان صحبت می‌شود، ذیل گروه گویش‌های محلی بین‌النهرینی قرار دارد. و در کنار گویش مسلمانان یکجانشین و غیریکجانشین جنوب عراق، و مسلمانان غیریکجانشین شمال عراق و آناتولی به گونۀ گِلِت این گروه تعلق دارد. در این پژوهش برای شناخت بیشتر این گویش، به بررسی برخی فرایندهای صرفی‌واجی رایج آن می‌پردازیم. بدین منظور از چارچوب نظری واج‌شناسی زایشی معیار و واج‌شناسی زایشی خودواحد (یا جزء مستقل) استفاده می‌کنیم. اصول رویکرد واج‌شناسی زایشی در کتاب انگارۀ آوایی زبان انگلیسی (1968) توسط چامسکی و هله مطرح شد. به رویکرد عنوان‌شده در این کتاب واج‌شناسی زایشی معیار نیز گفته می‌شود. از آن پس، دیدگاه‌های مختلفی مانند واج‌شناسی خودواحد، بر پایۀ اصول کتاب مذکور معرفی گردید. در واج‌شناسی خودواحد، بازنمایی واجی با چند ردیف مستقل نمایش داده می‌شود. اما رویکرد واج‌شناسی زایشی معیار تک‌سطحی‌ است. فرایندهایی که به بررسی آنها می‌پردازیم عبارتند از فرایندهای فعال در ایجاد صورت‌های متناوب ضمیر غیرفاعلی متصل ’آن را‘ مذکر و مؤنث، مشددشدگی، فرایندهای مرتبط با تکواژهای دستوری /bi-/ (در)، /jem/ (کنارِ) و /min/ (از)، فرایند همگونی کامل تکواژ دستوری معرفه‌ساز /l-/، و فرایند موجود در افعال مضاعف.

 

چکیده بالا بخشی از مقاله ای است که جهت ارائه در سومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی (WWW.LLLD.IR) ، و نیز کنفرانس.... 11 و 12 بهمن 1397، اهواز ، پذیرفته شده است.