بررسی فرایندهای واژ-واجی در زبان کردی (مطالعه موردی: گونه اردلانی از گویش سورانی)

ژینو ابراهیمی،

دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران

پژوهش حاضر یک مطالعه موردی درباره فرایندهای واژ-واجی در زبان کردی ) گونه اردلانی از  گویش سورانی(  است.  واژ- واج شناسی حوزه ای از مطالعه زبان است که به مطالعه تنوع در صورت های گفتاری واژه ها، یا به طور دقیق تر تکواژها در شرایط مختلف صرفی آوایی تحت تاثیر فرایندهایی از جمله حذف، درج و همگونی می پردازد. در این پژوهش که در چارچوب واج شناسی زایشی انجام می شود، سعی شده است تا بر اساس این چارچوب، صورت زیربنایی را از صورت های متناوب تکواژهای مختلف بیرون کشیده و ضمن معرفی صورت های متناوب به عنوان تکواژگونه های یک تکواژ، فرآیندهای بوجود آورنده آنها نیز به دست داده شوند. محقق داده های پژوهش را با تکیه بر شم زبانی خود به عنوان گویشور کردی گونه اردلانی و همچنین یک پیکره صوتی ده ساعته از گویشوران شهر کامیاران جمع آوری کرده است. تحلیل داده ها بدین شکل انجام شده که صورت های متناوب تکواژهای مختلف از نمونه ها استخراج شده و صورت زیربنایی و فرایندهای اشتقاق نیز، مشخص می گردند. پس از تحلیل داده ها، مشخص شد که فرایندها نسبت به نوع تکواژی که در آن قرارمی گیرند، حساسند و بسامد آنها نیز متغییر است. به طور کلی در گونه اردلانی، فرایند های حذف، درج، همگونی و هماهنگی واکه ای فعال هستند. اما در این میان فرایند حذف به خصوص در واکه ها بیش از دیگر فرایندها فعال است.

 

چکیده بالا بخشی از مقاله ای است که جهت ارائه در اولین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی (WWW.LLLD.IR) ، و نیز کنفرانس.... 14 و 15 بهمن 1395 ، اهواز ، پذیرفته شده است.

نحوه سازمان‌یابی، بازیابی و بازنمایی واژه‌ها در ذهن

موسی غنچه پور(دانشگاه فرهنگیان) و مهدیه پاک زاد مقدم (اداره آموزش و پرورش کرمان)، ایران

 

هدف پژوهش حاضر شناخت نحوه سازمان‌یابی و بازیابی واژه‌ها در ذهن می‌باشد. به این منطور، واژگان ذهنی، نحوه ذخیره‌سازی و بازیابی واژگانی و شواهد گفتاری مؤثر در شناخت واژگان ذهنیمورد مطالعه قرار می‌گیرند. مطالعه لغزش‌های زبانی نشان میدهند که مفاهیم در واژگان ذهنی به صورت شبکه گره‌های معنایی بازنمایی می‌شوند و واژه‌هایی که از لحاظ معنایی شباهت بیشتری دارند، در واژگان ذهنی ارتباط نزدیکتر و قوی‌تری دارند. پدیدهای نوک زبانی ارتباط صوری میان واژه‌ها را در واژگان ذهنی تائید می‌کنند و نشان می‌دهند که زبان از سطوح مختلفِ مستقل تشکیل شده که در تعامل با یکدیگر می باشند. یافته‌ها حاکی از آن است که واژه‌ها در واژگان ذهنی نه به صورت نابسامان، بلکه به صورت منظم و قاعده‌مند ذخیره شده‌اند.  مکث هنگام سخن نیز مؤید طراحی دقیق و پیچیده فرایند تولید در سطوح مختلف زبانی و دو مرحله‌ای بودن بازیابی واژگانی می‌باشد. علاوه بر این شواهد نشان می‌دهند که واژگان ذهنی یک انباره اطلاعاتی بسیار غنی و چند وجهی است که از لایه‌های اطلاعاتی مختلف تشکیل شده و بازیابی اطلاعات نه به صورت الفبایی، بلکه بر حسب معیارهای قاعده‌مند معنایی و یا صوری انجام می‌گیرد. مطالعه رفتار زبانی بیماران زبان‌پریش نیز نشان می‌دهد که پردازش واژه ها به صورت کلی، تقطیع به اجزای سازنده و یا از طریق مسیر دوگانه انجام می شود.

 

چکیده بالا بخشی از مقاله ای است که جهت ارائه در اولین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی (WWW.LLLD.IR) ، و نیز کنفرانس.... 14 و 15 بهمن 1395 ، اهواز ، پذیرفته شده است.

بررسی مقایسه ای نظام آوایی زبان انگلیسی و ترکی استانبولی با تکیه بر مشکلات تلفظی زبان آموزان ترک

آرزو  فیروزی،

واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران

 

برخی مشکلات در آموزش زبان انگلیسی به ترک زبانان ریشه در تفاوتهای آوایی و آوانگاری بین زبان انگلیسی و زبان ترکی دارد.املای انگلیسی به بی نظمی معروف است و مطابقت میان املا و تلفظ در آن بسیار پیچیده و ناسازگار می باشد و در حقیقت ارتانگاری عمیقی دارد و یک زبان غیر فونتیکی می باشد در این زبان ها تعداد حروف و آواها برابر نیست ) ٠٢ واکه و ٠٢ همخوان(. در صورتی که زبان ترکی استانبولی یک زبان فونتیکی است یعنی با نگاه کردن به املای کلمه می توان فهمید که آن کلمه چطور تلفظ می شود. به عبارت دیگر در زبان های فونتیکی رابطه مستقیمی میان املای واژه ها و تلفظ آنها وجود دارد و تعداد آواها و حروف در زبان ترکی برابر است ) ٠٢ واکه و همخوان(. زبان آموزان ترک به دلیل بی نظمی هایی که در املای واژگان زبان انگلیسی وجود دارد، در تلفظ آنها دچار مشکل می شوند تفاوت های فونولوژیکی میان زبان ترکی استانبولی و انگلیسی موجب ایجاد مشکلات یادگیری برای زبان اموزان ترک میشود.  دلیل اصلی مشکلات تلفظی ترک ها در انگلیسی تفاوت های میان سیسم های واکه ی دو زبان است، که هم منجر به تفاوت در تعداد وهم نحوه ی تلفظ واکه ها میشود. گروه نمونه در تحقیق حاضر داده های بدست آمده از شبکه های کامپیوتری و ماهواره ای و صداهای ضبط شده زبان آموزان و مدرسان ترک و فایل های دانلود شده از سایتهای اینترنتی خواهد بود. . در تحقیق حاضر نظام آوایی دو زبان انگلیسی و ترکی استانبولی و مشکلات تلفظی زبان آموزان ترک بررسی شده است. نتایج این بررسی می تواند معلمان و مربیان را در آموزش زبان انگلیسی به فراگیرانی که پیشینه ی زبانی ترکی دارند یاری کند.

 

چکیده بالا بخشی از مقاله ای است که جهت ارائه در اولین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی (WWW.LLLD.IR) ، و نیز کنفرانس.... 14 و 15 بهمن 1395 ، اهواز ، پذیرفته شده است.

 

بررسی تاثیر دانش دستوری و نحوی بر کیفیت ترجمه با تکیه بر رویکرد کتفورد

دکتر بهمن گرجیان و  اشکان کوثری،

 واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران

 

در فرایند تبدیل زبان مبدا به مقصد،مترجم  با مشکلات زبانی از قبیل دشواری های نحوی،معنایی،دستوری، و ...روبروست. حل این مشکلات مستلزم داشتن دانش کافی در هر زمینه است.  مقاله پیش روبه طور خاص به بررسی ارتباط بین دانش نحوی و دستوری و کیفت ترجمه پرداخته است .بدین منظور ابتدا  دانش نحوی و دستوری ۳۰ دانشجوی رشته ی مترجمی توسط آزمونی سنجیده شده، سپس کیفیت  ترجمه ی آنها از متنی واحد مورد بررسی قرار گرفته شده. با توجه به زبان محور بودن پژوهش روبرو،رویکرد انتخاب شده در تحلیل ترجمه رویکرد  زبان محورکتفورد (۱۹۶۵) می باشد .نتایج بدست آمده ، نمایانگر رابطه ی مستقیم بین دانش نحوی و دستوری و کیفیت ترجمه است.

 

چکیده بالا بخشی از مقاله ای است که جهت ارائه در اولین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی (WWW.LLLD.IR) ، و نیز کنفرانس.... 14 و 15 بهمن 1395 ، اهواز ، پذیرفته شده است.

بررسی زبان اشاره فارسی از دیدگاه نشانه شناسی

مریم مولائی،

واحد آباده، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

 

زبان اشاره فارسی به عنوان یکی از زبانهای زنده در کشور ایران محسوب می شود. همچنین زبان های اشاره به عنوان زبان اول ناشنوایان مورد توجه دانشمندان مختلف و از جمله زبان شناسان می باشند. آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت اشارات زبان فارسی است که جهت هماهنگی همه ناشنوایان، معلمین و رابطین در استفاده از اشارات مؤثر است.  اشارات در زبان اشاره فارسی  دال بر معنی و مفهوم خاص خود می باشند. نشانه زبانی رابطه بین یک چیز و یک نام نیست، بلکه رابطه ای است بین یک مفهوم و یک الگوی صوتی. الگوی صوتی پنداشت روانشناختی شنونده از صوت است آنگونه که از طریق حواس دریافت می کند. در این تحقیق سعی شده است که زبان اشاره فارسی که بیشتر در جامعه ناشنوایان مورد استفاده می باشد، از دیدگاه نشانه شناسی یعنی بررسی مفهوم دال و مدلول میان اشارات و معنی و مفهوم آن مورد بررسی قرار گیرد. نگارنده تحقیق پس از بررسی زبان اشاره فارسی از دیدگاه نشانه شناسی به نتایج زیر دست یافت: 1- در طبقه بندی اشارات و پردازش آنها ، بیشتر اشارات در حوزه شمایلی واقع هستند. 2-در بررسی های انجام شده به این نکته دست یافتیم که، زبان اشاره فارسی در حوزه های متفاوت از نشانه شناسی واقع است . 3- درصد قرار گرفتن طبقات زبان اشاره در هر حوزه، بسته به یک سری عوامل متفاوت است.

 

چکیده بالا بخشی از مقاله ای است که جهت ارائه در اولین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی (WWW.LLLD.IR) ، و نیز کنفرانس.... 14 و 15 بهمن 1395 ، اهواز ، پذیرفته شده است.

صفحه3 از11