بررسی همگانی های ترجمه از دیدگاه مونا بیکر و مسئله ی جنسیت در رمان پیرمرد و دریا اثر ارنست همینگوی

متین محمدیان کریمی و دکترسعید یزدانی،

واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

 

در این پژوهش دو ترجمه از رمان پیرمرد و دریا اثر ارنست همینگوی بر اساس همگانی های ترجمه از دیدگاه مونا بیکر (1993) مورد بررسی قرار گرفت. بیکر همگانی ها را با هدف طبیعی بودن هر چه بیشتر متن مبدأ در زبان و فرهنگ متن مقصد به چهار قسمت تقسیم کرده است که عبارتند از: تصریح سازی، ساده سازی، عادی سازی و یکنواخت سازی. همگانی ها بعنوان قوانین کلی در همه ی ترجمه ها یکسان است. در مرحله ی بعد به دخالت مسئله ی جنسیت در اعمال همگانی های ترجمه پرداخته شد. از این دو مترجم یکی زن و دیگری مرد در نظر گرفته شدند. در این راستا سن مترجم و سال انتشار اثر با منظور همسان سازی شرایط چاپ دو اثر مورد توجه قرار گرفت. شیوه ی کار هم به این صورت است که جملاتی بصورت تصادفی از متن مبدأ انتخاب شد و دو ترجمه از دو اثر بر اساس قوانین همگانی و بر پایه ی عبارات و اصطلاحات عامیانه قرار گرفت و مشخص شد مترجم زن با زبان جنسیت تصویر قابل قبول تری از همگانی ها در زبان مقصد ارائه داد.

 

چکیده بالا بخشی از مقاله ای است که جهت ارائه در اولین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی (WWW.LLLD.IR) ، و نیز کنفرانس.... 14 و 15 بهمن 1395 ، اهواز ، پذیرفته شده است.

چگونگی بیان مفاھیم نوی نیما واخوان با شگرد روایت گری

امیر زادنعمت و ثریا محمدی یکتا،

دانشگاه گیلان، ایران

 

اشعار روایت مدارانة نیما دارای دو ساخت سنتی و نو هستند. در ساخت سنتی گاه شاعر به ساخت کهن شعر کاملا وفادار بوده و گاه  در شکل سنتی گذشته تغییراتی بوجود آورده که نتیجة رویکرد خاص او به کارکرد جدید قافیه بوده است و از آمادگی ذهنی شاعر   برای ورود به ساخت تازه‌ای از شعر حکایت می‌کند. نیما با این دید جدید درواقع بستر را برای بیان مسایل جدید فراهم آورده است. در تمام اشعار روایی چه در ساخت سنتی و چه غیر سنتی، شاعر به عنوان دانای کل، شخصیت‌ها و گفتار آن‌ها را شکل داده و هر  جا که لازم بوده به توصیف صحنه و فضای داستان پرداخته و یا به تفسیر و تحلیل واقعه، ونتیجه پرداخته است وآنجا که مقوله‌ای  اجتماعی را مطرح می‌کند زبان او بشدت نماد گونه می‌شود. اخوان ثالث شـناخته شـده تـرين شاعر روايي در حوزة شعر معاصر پس از نیما به شمار مي رود. گرايشِ ذاتيِ اخوان به روايت گري، تاثيرِ فراگيري بر ساختار، زبان و محتواي شعر او نهاده است. اخوان، هنجار شعر خويش را بـا امكانـات روایت وچارچوب  لحن و بيانِ روايي منطبق کرده است واین امر بستر لازم رافراهم کرده  تا نقش شـاعری راويتگر وراوی را داشته باشد. شعر اخوان در عـينِ روايـي بـودن،   شعریت خود را نيز حفظ  می نماید و   آثار د رخشان وي مبتنـي بـر روايـت و بـا  استفاده از امكانات و ظرفيت بيان روايي آفريده شده است.   

 

   چکیده بالا بخشی از مقاله ای است که جهت ارائه در اولین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی (WWW.LLLD.IR) ، و نیز کنفرانس.... 14 و 15 بهمن 1395 ، اهواز ، پذیرفته شده است.

بررسی ترجمه بینانشانه ای رمان به فیلم بر اساس فیلم شازده احتجاب

بتول نجفی(دانشگاه علامه طباطبایی تهران) و فرزان سجودی(دانشگاه هنر،  تهران)، ایران

 

این مقاله با هدف بررسی چگونگی ترجمه بینانشانه ای رمان به فیلم، به بررسی دو نظام نشانه ای زبان و سینما می پردازد. پیکره این تحقیق فیلم اقتباسی شازده احتجاب ساخته ی بهمن فرمان آرا بر مبنای رمان شازده احتجاب نوشته هوشنگ گلشیری است، به این منظور  سکانس هایی از فیلم با معادل آن در رمان احتجاب بطور تصادفی و غیر هدفمند انتخاب شده و به روش نشانه شناختی مورد بررسی قرار گرفته اند. همه ی این سکانس ها نما به نما با بخش های منطبق در داستان مقایسه شده و در نهایت بسامد تکرار ، آفرینش و حذف را در هر سکانس از فیلم اقتباسی نشان داده شده و همچنین بسامد استفاده از رمزگان های مختلف سینمایی در هر نما، سکانس و فیلم نشان داده می شود. نتایج تحقیق حاکی از اینست که فرایندهای مختلفی من جمله "تکرار"، "ترجمه"، " حذف" و همچنین "جابجایی"در جربان ترجمه بینانشانه ای رمان به فیلم دخیل هستند. نتایج تحقیق همراستا با رویکرد فرکلاف به ترجمه به عنوان عملکردی بینامتنی که حاصل تکرار و آفرینش است می‌باشد. یکی از نکات اصلی و  قابل توجه در پیکره پژوهش این است که رمان شازده احتجاب حاوی تکنیک جریان سیال ذهن می باشد و اقتباس از آن کاری مشکل به نظر می رسد. نگارندگان بر این اعتقاد است که سینما در به تصویر کشیدن جریان تکنیک جریان سیال ذهن  مانند رمان مقتدر نمی باشد و در بسیاری از موارد در رمان نیز در ترجمه با مشکل مواجه شده است.

 

چکیده بالا بخشی از مقاله ای است که جهت ارائه در اولین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی (WWW.LLLD.IR) ، و نیز کنفرانس.... 14 و 15 بهمن 1395 ، اهواز ، پذیرفته شده است.

ترجمه ادبیات کودکان: بررسی اصطلاحات در ترجمه انگلیسی قصه های مجید مرادی کرمانی

نگار عدالت،

واحد شهرضا، دانشگاه آزاد  اسلامی، ایران

 

ترجمه برای گروه سنی کودکان و نوجوانان به توجه خاصی نیاز دارد خصوصا از نظر سبک درترجمه، همچنین ترجمه اصطلاحات یکی از مهمترین مواردی است که مترجم با آن سر و کار دارد. این تحقیق به بررسی ترجمه اصطلاحات در ادبیات کودکان می پردازد. بدین منظور چهار داستان کوتاه  از کتاب  قصه های مجید (مرادی کرمانی ، 1979 ) و ترجمه  انگلیسی آن انتخاب شده است. سوالات تحقیق حاضر بدین شرح است: 1. رایج ترین راهکار در ترجمه اصطلاحات در آثار مرادی کرمانی کدام است؟ 2. راهکارهایی که در ترجمه اصطلاحات در ادبیات کودکان بکار رفته چیست؟ برای پاسخ به این سوالات و بررسی راهکار ترجمه ادبیات کودکان در تحقیق حاضر از الگوی بیکر (1992) استفاده شد. برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا اصطلاحات فارسی از کتاب قصه های مجید استخراج شد سپس راهکارهای مترجم در ترجمه مشخص شده و فراوانی و درصد آن محاسبه شد و نتایج برای بحث و نتیجه گیری مشخص شد. با بررسی نتایج بدست آمده رایج ترین راهکار در ترجمه اصطلاحات در ادبیات کودکان تعبیر کردن می باشد.

 

چکیده بالا بخشی از مقاله ای است که جهت ارائه در اولین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی (WWW.LLLD.IR) ، و نیز کنفرانس.... 14 و 15 بهمن 1395 ، اهواز ، پذیرفته شده است.

مطالعه‌ی تطبیقی روابط معنایی گروه‌های اسمی فارسی و انگلیسی جهت برچسب‌گذاری معنایی پیکره‌ها

منصور موحدی نیا، دکتر عادل رفیعی و دکتر احمد زائری،

دانشگاه اصفهان، ایران

 

تعبیر معنای گروههای اسمی یکی از مباحثی است که از دیرباز مورد توجه پژوهشگران زبانشناسی بوده است. با توجه به افزایش کاربرد دانش زبانی در سامانههای رایانهای، چنین مطالعهای در علوم رایانه نیز اهمیت خاصی یافته است. بیشتر پژوهشهایی که در این زمینه صورت گرفته اند، مطالعه ی خود را با استفاده از برچسب گذاری معنایی پیکرهای از گروههای اسمی انجام میدهند. این برچسبگذاری بر اساس رابطهی معنایی بین اجزای گروه اسمی صورت میپذیرد. یعنی برچسب هایی که به یک گروه اسمی نسبت داده می شوند بیانگر رابطه ی معنایی بین اجزای آن هستند. چنین دانشی نه تنها عمق فهم انسان را بالا برده و مسیر را برای پژوهشهای آتی هموار میسازد، بلکه موجب افزایش بازدهی نرمافزارهای رایانهای نیز میشود. متأسفانه پژوهشهای بسیار کمی در این زمینه در زبان فارسی انجام شده است.  با توجه به ای که برای گروههای اسمی زبان  توان از روابط معنایی  پیشرفتهای صورت گرفته در زبان انگلیسی، این سؤال مطرح می شود که آیا می انگلیسی تدوین شده است بهطور تطبیقی برای زبان فارسی نیز استفاده نمود؟ در این پژوهش بررسیای تطبیقی بین معنای گروه اسمی در زبان فارسی و انگلیسی انجام شده و مشخص گردیده است که تا چه میزان میتوان از پژوهشهای انجام گرفته در زبان انگلیسی برای تدوین معنایی گروه اسمی در زبان فارسی بهره جست.  یافتهی این پژوهش فرضیهی متفاوت بودن چگونگی بیان معنی در دو زبان فارسی و انگلیسی را در مواردی تائید میکند.  بر این اساس، روشی برای تغییر مجموعه ی روابط معنایی گروههای اسمی در زبان انگلیسی جهت سازگار کردن آن با زبان فارسی پیشنهاد شده است.

 

چکیده بالا بخشی از مقاله ای است که جهت ارائه در اولین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی (WWW.LLLD.IR) ، و نیز کنفرانس.... 14 و 15 بهمن 1395 ، اهواز ، پذیرفته شده است.

صفحه8 از11