تغییر زبان

 

شبکه های اجتماعی فارسی

       

بنر فارسی

اتصل بنا فارسی

تاریخ برگزاری کنفرانس

12-13 بهمن 1396

آخرین تاریخ فراخوان مقاله

(آخرین تاریخ ارسال چکیده و فرم ثبت نام)

 

9 آبان 1396

تاریخ اعلام پذیرش مقاله

حداکثر دو هفته بعد از ارسال چکیده اعلام می شود

(از طریق ایمیل به نویسندگان مقاله اطلاع داده می شود)

آخرین تاریخ پرداخت هزینه ثبت نام

حداکثر یک ماه بعد اعلام نتیجه داوری و در صورت مثبت بودن پذیرش از طرف داوران، هزینه توسط نویسندگان مقاله واریز گردد.