تغییر زبان

 

شبکه های اجتماعی فارسی

       

بنر فارسی

اتصل بنا فارسی

درحال حاضر، سخنرانان مذکور آمادگی خود را جهت سخنرانی اعلام نموده اند:

A) Prof. Alireza Jalilifar, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran, Title of Presentation: Nitty Gritty of Academic Discourse