تغییر زبان

کنفرانس زبان انگلیسی - فارسی  الموتمر اللغات - العربيةEnglish conference - English

شبکه های اجتماعی

 

درحال حاضر، سخنرانان مذکور آمادگی خود را جهت سخنرانی اعلام نموده اند:

A) Prof. Dr. Willie van Peer, Ludwig Maximilian University, Munich, Germany

B) Prof. Dr. Alireza Jalilifar, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahwaz, Iran