تغییر زبان

کنفرانس زبان انگلیسی - فارسی  الموتمر اللغات - العربيةEnglish conference - English

شبکه های اجتماعی

شاخص در تالشی جنوبی و تاتی خلخال

دکتر فرزاد بختیاری مرکیه،

 دانشگاه فرهنگیان مازندران، ایران

 

 در این پژوهش به «شاخص» در دو گویش ماسالی (نماینده ی تالشی جنوبی) و کلوری (نماینده ی تاتی خلخال) پرداخته ایم. اطلاعات مقاله از راه مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی فراهم آمده و یافته هایش حکایتگر آن است که: 1- کلمات شاخص در تالشی و تاتی گاه عینا و یا با اندکی تغییر همان هایی هستند که در فارسی رایج اند و گاه واژه هایی خاص این دو زبان ایرانی نوی شمال غربی. 2- شاخص ها در این دو زبان نیز به لحاظ جایگاهشان در گروه اسمی، مانند فارسی به پیشایند، پسایند و پیشایند - پسایند تقسیم می شوند. 3- قواعد شاخص در گروه اسمی تالشی و تاتی، در مقایسه با فارسی، در دو دسته ی«مشترک» و «متفاوت» جای می گیرند. این که شاخص ها نزدیک ترین وابسته به هسته اند و هسته ی آن ها می تواند یک اسم عام یا خاص باشد و این که می توانند به صورت همپایه به کار بروند و بیشتر از یک جزء داشته باشند و ... از عمده ترین قواعد مشترک میان «تالشی و تاتی» و فارسی به حساب می آیند. و در خصوص قواعد متفاوت، مقاله ی پیش رو مشخص ساخته است که در تالشی و تاتی، کلمات شاخص ویژه ی روابط خویشاوندی عموماً بعد از هسته می آیند؛ حال آن که در فارسی پیشایندند و در کل، تعداد شاخص های پیشایند تالشی و تاتی در مقایسه با فارسی به مراتب کمتر است. اسمی که در این دو زبان شمال غربی با شاخص پسایند بیانگر روابط خانوادگی همراه می شود، با نشانه ی a می آید؛ نشانه ای که در اصل، مشخصه ی وابسته ی صفتی و اسمی در تالشی و تاتی است. و این ویژگی که باید آن را عمده ترین تفاوت میان شاخص «تالشی - تاتی» وفارسی دانست، می تواند بحث شاخص در فارسی و دیگر زبان های ایرانی غربی را تحت تاثیر قرار دهد. و ... نهایتا این که قواعد حاکم بر شاخص در دو گویش مد نظر ما، مشترک است و بیانگر پیوند تنگاتنگ تالشی جنوبی و تاتی خلخال.

 

چکیده بالا بخشی از مقاله ای است که جهت ارائه در اولین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی (WWW.LLLD.IR) ، و نیز کنفرانس.... 14 و 15 بهمن 1395 ، اهواز ، پذیرفته شده است.