تغییر زبان

کنفرانس زبان انگلیسی - فارسی  الموتمر اللغات - العربيةEnglish conference - English

شبکه های اجتماعی

همتا(peer) روشی نوین جهت انتقال ویادگیری مفاهیم فارسی ویژه دانش آموزان عرب دوزبانه

محمد سواری و سهیلا صفا،

گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور فارس، ایران

این مطالعات باشناسایی معضلات دانش آموزان دوزبانه عرب در یادگیری مفاهیم فارسی روشی نو تحت عنوان روش همتا معرفی کرده که با بکارگیری آن در امر تعلیم وتربیت می توان چالش های آموزشی ناشی از دوزبانگی در شهر اهواز را به فرصتی جهت یادگیری بهترتبدیل کرد. جامعه آماری مورد نظر در این مطالعات تمامی مدارس دوزبانه دوره ابتدایی شهر اهواز می باشد که در مجموع 26 مدرسه گزارش شده است. با بکارگیری روش نمونه گیری هدفمند(نوع گلوله برفی) 9 مدرسه که بیش از مدارس دیگر درگیر پدیده دوزبانگی بودند به عنوان نمونه مورد نظر انتخاب شده است.که با بکارگیری آزمون ترسیم شکل براساس مفهوم(آزمون محقق ساخته) داده های لازم را گرداوری کرده و جهت تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل متنی(نوع تحلیلی – تفسیری) استفاده شده است. از جمله معضلات شناسایی شده در این مطالعات عبارتند از عدم فهم مفاهیم انتزاعی – ناتوانی در خواندن مفاهیم پیچیده - ناتوانی درفهم ارتباط معنایی مفاهیم - ترکیب نادرست جملات - املای ضعیف و همچنین لکنت زبان وتداخلات زبانی را می توان نام برد. استفاده از مدل عمودی – افقی (peer) جهت ترکیب مفاهیم فارسی و عربی براساس دو اصل اساسی بنام اصل شکل مفهوم و براساس معنا، و کشف ریشه اتصال بین دو مفهوم جهت کد گذاری و انتقال آن مطرح کرد. فرآیند استفاده از این سیستم ذخیره سازی در پایان این مطالعات مطرح شده است.

 

 چکیده بالا بخشی از مقاله ای است که جهت ارائه در سومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی (WWW.LLLD.IR) ، و نیز کنفرانس.... 11 و 12 بهمن 1397، اهواز ، پذیرفته شده است.