بررسی عناصر هنری محتوای کتاب درسی زبان انگلیسی دانش آموز پایه هفتم از دیدگاه دبيران

دکتر ویدا رحیمی نژاد،

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، ایران

 

يكي از مراحل مهم در طراحي برنامه درسي، انتخاب محتواي برنامه است. منظور از محتوا: دانش، مهارت ها و ارزش هايي است كه دانش آموزان مي آموزند. متمركز بودن سيستم آموزشي و وجود بسته آموزشي واحد بر اهميت چگونگي محتوا در كشور ايران مي افزايد. از اين رو آسيب شناسي محتواي آموزشي  امر ضروري مي باشد. هدف پژوهش حاضر بررسي عناصر هنري کتاب دانش آموز درس زبان انگلیسی پايه  اول دوره متوسطه اول (هفتم) و همچنين ارتباط تصاوير با مفهوم درس ارائه داده شده است. اين پژوهش توصيفي-پيمايشي،  ابزار مورد استفاده، پرسشنامه محقق ساخته و جامعه آماري شامل دبيران زبان انگليسي پايه هفتم  در استان هاي آذربايجان شرقي، تهران، خوزستان و كردستان است. استان ها به جهت ملاحظه دو زبان بودن و يا نبودن، هدفمند انتخاب شده اند. حجم نمونه شامل 217 نفر از دبيران پایه هفتم است. براي توصيف داده ها از آمار توصيفي كه شامل درصد، فراواني و ميانگين است استفاده شده است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه میانگین نظرات معلمان در خصوص اندازه و نوع فونت يا قلم در حد مطلوب بوده و  نظر اين دبيران در خصوص تناسب عناصر هنري با مفاهيم هر درس تا حدي مي باشد.

 

چکیده بالا بخشی از مقاله ای است که جهت ارائه در اولین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی (WWW.LLLD.IR) ، و نیز کنفرانس.... 14 و 15 بهمن 1395 ، اهواز ، پذیرفته شده است.

استفاده از روش فعالیت (تمرین) محور برای بالا بردن مهارت شنیداری زبان آموزان ایرانی پیش از متوسطه

محمد منصور صمیمی و دکتر حمید رحمانی سنگانی،

 واحد بندر عباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

 

آموزش برپایه ی فعالیت تمرین محور نگاه محققان را بخود معطوف کرده تا این روش را در فضای کلاس اجرا کنند. اما، توجه کمی به بکار بردن وظایف کامپوتری با هدف آموزش و یادگیری زبان دوم صورت گرفته است. این تحقیق در تلاش است تا تاثیر ادغام وظایف کامپیوتری شنیداری با دیدگاه اجتماع-فرهنگ برروی زبان آموزان موسسه فرهنگ ایرانشهر که دارای توانایی متوسط انگلیسی بودند را مورد بررسی قرار دهد. از این رو، این مطالعه از مدل ای-بی-ای  Best و Kahn(2006) که شامل قبل آزمون، کمک و بعدآزمون بعنوان شاکله ی اصلی تحقیق برای مقایسه  دو گروه از زبان آموزان پیروی می کند. این دو گروه شامل زبان آموزانی است که دو روش متفاوت روش سنتی و روش آموزش برپایه وظیفه را در یادگیری درک شنیداری تجربه می کنند. داده های جمع آوری شده از دو گروه پیشرفت توانایی شنیداری زبان آموزان را نشان می دهد که رشد معنا دار گروه ی که تجربه ی روش آموزش برپایه وظیفه را داشته اند در مقایسه با گروه سنتی تایید می کند. ادغام آموز بر پایه وظیفه و دیدگاه اجتماع-فرهنگ در هنگام انجام وظلیف هماهنگ با دیدگاه ویگادتسکی در مورد نزدیکترین نقطه رشد بوده است. تاثیر ارائه کمک های الکترونیکی از طریق وظایف  همسو با تحقیق Kozulin و Garb (2002و2004) در سال   بوده است. بعنوان کاربرد عملی، مدارس و موسسه های زبان می توانند با ارتقای سخت افزاری خود این روش را در کلاس های خو اعمال کنند تا منتج به افزایش توانایی زبان آموزها شود.

 

چکیده بالا بخشی از مقاله ای است که جهت ارائه در اولین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی (WWW.LLLD.IR) ، و نیز کنفرانس.... 14 و 15 بهمن 1395 ، اهواز ، پذیرفته شده است.

مقایسه تصاویر موجود در کتاب های آموزش زبان انگلیسی تألیف مؤلفین ایرانی و غیر ایرانی از منظر تبعیض جنسیتی

پدرام حاتمی و دکتر بهزاد رهبر،

واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

 

تصاویر کتاب های درسی نقش حائز اهمیتی در انتقال مفاهیم و ارزش ها به یادگیرندگان ایفا می کنند. با این حال پژوهش های چندانی در خصوص تأثیر آنها بر فراگیران از منظر تبعیض جنسیتی صورت نپذیرفته است. در این پژوهش که در حوزه جامعه شناسی زبان صورت پذیرفته , سعی گردیده به بررسی کتاب های آموزش زبان انگلیسی دوره اول متوسطه ایران به نام Prospect در 3جلد همچنین مقطع پیش دانشگاهی در 1 جلد  و نیز مجموعه 4 جلدی کتاب های آموزش زبان انگلیسی Speak now با توجه به وجود یا عدم وجود تبعیض جنسیتی در آنها پرداخته شود. پژوهش حاضر در صدد یافتن پاسخی مناسب برای این پرسش است که آیا در کتاب های مذکور تفاوت معنا داری از منظر وجود تبعیض جنسیتی از زاویه نوع فعالیت زنان و مردان وجود دارد ؟بدین جهت شخصیت های تصاویر موجود در کتاب های مذکور از منظر تبعیض جنسیتی و با لحاظ کردن معیار نوع فعالیت آنها مورد بررسی قرارگرفتند. تحلیل داده ها به روش های کمی و کیفی و با استفاد از نسخه 21 نرم افزار SPSS صورت پذیرفته است .  هدف پژوهش حاضر مقایسه فراوانی حضور زنان و مردان در فعالیتهای اجتماعی ، شخصی و آموزشی جهت بررسی جنبه های مختلف تبعیض جنسیتی در تصاویر کتب مذکور بوده است . ما حصل پژوهش حاضر می تواند حاوی نکات قابل تأملی برای مؤلفان، طراحان تصاویر، مدرسان و نیز سایر اصحاب اندیشه در عرصه آموزش زبانهای خارجی باشد.

 

چکیده بالا بخشی از مقاله ای است که جهت ارائه در اولین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی (WWW.LLLD.IR) ، و نیز کنفرانس.... 14 و 15 بهمن 1395 ، اهواز ، پذیرفته شده است.

تحلیل رمان مروارید اثر جان اشتاین بک بر اساس ساختار شکنی دریدا

شکوفه حسینی،  دکتر شجاع تفکری رضایی و سهیلا یکه قلیج خانی،

 دانشگاه رازی کرمانشاه ، دانشگاه رازی کرمانشاه و آموزش و پروش استان کرمانشاه ایران

 

مروارید یکی از مشهور ترین رمان های جان اشتاین بک محسوب می شود. این داستان پیرامون زندگی فقیرانه ی خانواده ی مکزیکی است که دربهبوهه ی تلاش ها برای فراهم کردن هزینه های درمان فرزند خود به مرواید بزرگی دست پیدا می کنند. اما یافتن این مروارید حوادث دیگر به دنبال دارد. در این پژوهش تلاش می شود تا با استفاده از اصول نقد ساختار شکنانه ی دریدا به تحلیل روند داستان، شخصیت هاو اندیشه هایشان پرداخت . اصولی که در این مقاله مورد استفاده قرار می گیرد شامل اصل دگرسانی(Difference)، بست فلسفی(Aporia)، نوشدارو(pharmakon) و غیره  است. بر اساس تحلیل ها مشاهده می شود  که وجود مروارید در این داستان همچون نوشدارو (pharmakon) دو جنبه دارد  از یک سو امید را در دل خانواده زنده می کند و از سوی دیگر مانند  زهری آنها را به ورطه ی نابودی می کشاند و در این میان عملکرد و تصمیم گیری شخصیت های داستان هریک متناسب با یک بُعد این نوشدارو انجام می گیرد.

 

چکیده بالا بخشی از مقاله ای است که جهت ارائه در اولین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی (WWW.LLLD.IR) ، و نیز کنفرانس.... 14 و 15 بهمن 1395 ، اهواز ، پذیرفته شده است.

تحلیل نشانه شناختی شعر "ندای آغاز" سهراب سپهری

شکوفه حسینی،  دکتر نورالدین یوسفی و سهیلا یکه قلیج خانی،

دانشگاه رازی کرمانشاه ، دانشگاه رازی کرمانشاه و آموزش و پروش استان کرمانشاه ایران

 

سهراب سپهری، یکی از شاعران معاصر است؛ وی توانسته معانی عمیق و اندیشه های عرفانی خود را با استفاده از ابزارها و تکنیک های ادبی در تار و پود آثارش جای بدهد یکی از ابزارهایی که شاعر از آن بهره جسته استفاده از نشانه ها است؛ اما تفسیر نشانه هایی که او در شعر خود بکار گرفته، باعث سردرگمی خواننده ی ناآشنا با اسلوب شعری سپهری و ناتوانی در درک پیام شعر می شود. از این رو در این مقاله تلاش شده است  تا با بررسی شعر "ندای آغاز" از دیدگاه نظریه ی رمزگان پنج گانه ی بارت، به لایه های معنایی شعر دست یافت. این تحلیل در پنج سطح شامل: رمزگان معناشناسانه , رمزگان هرمنوتیک , رمزگان نمادین , رمزگان فرهنگی و رمزگان کنشی انجام می گیرد. بر اساس این تحلیل باید گفت که سپهری توانسته است با استفاده از رمزگان های مختلف و همسو کردن آنها، به تشریح غفلت افراد و لزوم هجرت از این خوابزدگی و رسیدن به حقیقت بپردازد.

 

چکیده بالا بخشی از مقاله ای است که جهت ارائه در اولین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی (WWW.LLLD.IR) ، و نیز کنفرانس.... 14 و 15 بهمن 1395 ، اهواز ، پذیرفته شده است.

صفحه7 از11