بررسی و نقد ترجمه فیض الاسلام و موسوی گرمارودی از صحیفه سجادیه (نمونه: دعای مکارم الاخلاق)

دکتر حسین میرزایی نیا و اعظم خان لاری،

دانشگاه حکیم سبزواری، ایران

 

صحیفه سجادیه حاوی مناجات­هایی با مضامین والای عرفانی وظرایف و دقایق صرفی، نحوی و بلاغی مختلف است و همچون قرآن و نهج‌البلاغه دارای روش و اسلوب خاص به خود است که دشواری­هایی را پیش پای مترجمان خود می‌گذارد؛ لذا تسلط کامل بر ساختارها و نحوه بیان و آگاهی و دانش بسیار در علوم ترجمه، بلاغت و صرف ونحو از مهمترین شروط یک مترجم موفق در ترجمه این کتاب ارزشمند است. جستار پیش رو، عهده‌دار نقد عملکرد آقایان فیض الاسلام و موسوی گرمارودی، در ترجمه دعای بیستم صحیفه سجادیه، مکارم­الاخلاق است. ازاین‌رو به‌منظور آشنایی بیشتر، نخست با سخنی کوتاه در باب امام سجاد(ع)، صحیفه سجادیه و بررسی ترجمه و انواع آن، سخن آغاز و سپس به نقد ترجمه آقایان فیض­الاسلام و موسوی گرمارودی وبیان اشکال­های ترجمه‌ای و نگارشی موجود در این دو ترجمه پرداخته شده است. بررسی این ترجمه­ها نشان­دهنده به‌کارگیری روش­های مختلف توسط مترجمان در ترجمه این کتاب ارزشمند و وجود اشکال­هایی در هر یک از این ترجمه‌هاست؛ بنابراین نیاز به بازترجمه متون دینی براي دست‌یابی به ترجمه­ای بهتر در کنار بهره‌گیری از اصول ترجمه، پژوهش‌های انجام‌شده و استفاده از ترجمه­های قبلی،  به‌منظور استوارتر ساختن متون این ترجمه‌ها، امري لازم و مستحسن است.

 

چکیده بالا بخشی از مقاله ای است که جهت ارائه در اولین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی (WWW.LLLD.IR) ، و نیز کنفرانس.... 14 و 15 بهمن 1395 ، اهواز ، پذیرفته شده است.

بررسی نحو ساخت مجهول در زبان فارسی و انگلیسی با تکیه بر دیدگاه کمینه گرا

مونا نجار پور و دکتر علی اکبر جباری،

دانشگاه یزد، ایران

 

دبیر مقّدم (1985) در مقاله «مجهول در زبان فارسی» اثبات کرده است که فعل شدن در زبـان فـارسی بـه غیر از مواردی مـحدود کاربرد مجهولی دارد. وی مـجهول را در فارسی بـه دو دسته  مجهولهای غیر مبهم  که حاصل فرمول سنتی دستور زبان فارسی (صفت مفعولی فعل + شدن) و مجهول های مبهم  که دارای ابهام معنائی بین مجهول و ناگذرا هستند تقسیم می کند. در ایـن مقاله به بررسی دسته سومی از ساختهای مجهول در زبان فارسی پرداختیم کـه نـه حاصل فرمول سنتی مجهول زبان فارسی و نه متعلق به گروه ساختهای مجهول مبهم می باشند. این دسته از مجهول ها از لحاظ معنائی مجهول بوده نه از لحاظ ساختاری ، زیرا ساختاری شبیه جملات معلوم داشته که در نتیجه این دسته از مجهولها را مجهول های معنائی  نامیدیم . هدف این مقاله بررسی   و مقایسه نحوی ساخت مجهول درزبان فارسی و انگلیسی با تکیه بر دیدگاه کمینه گرا مـی باشد  که در نهایت با مقایسه این ساخت (مجهول) در دو زبان پی می بریم که مجهول های غـیر مبهـم زبان فارسی درزبان انگلیسی وجود دارد و یا به عبارتی در دوزبان مشترک هستند ولی مجهول های   مبهم و معنائی در زبان انگلیسی به آن صورت که در زبان فارسی رایج است در زبان انگلیسی  مصداق ندارد و غیر   مشترک محسوب می شوند.

 

چکیده بالا بخشی از مقاله ای است که جهت ارائه در دومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی (WWW.LLLD.IR) ، 12 و 13 بهمن 1396 ، اهواز ، پذیرفته شده است.

بررسی فرایندهای واجی پر بسامد در گویش لری دهدشتی بر اساس نظریه خود واحد

ماریا امیری، صدیقه ملک پور  و  دکتر آمنه زارع،

واحد مرودشت ، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

 

تحقیق حاضر به بررسی فرایندهای واجی پر بسامد در گویش لری دهدشتی بر اساس نظریه خود واحد می پردازد . در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي واﺟﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻀﻌﻴﻒ، ﺗﻘﻮﻳﺖ، ﻫﻤﮕﻮﻧﻲ، ﻛﺸﺶ ﺟﺒﺮاﻧﻲ و تشدید براساس چارچوب واج شناسی خود واحد ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. در واج شناسی خود واحد هر عنصر واجی دارای یک ساختار درونی از مشخصه های واجی است که  به صورت سلسله مراتبی مرتب شده اند . با توجه به بازنمایی غیر خطی مشخصه های واجی با فرایندهای واج شناسی در واج شناسی خود واحد از رهگذر عمل های غیر خطی نظیر گسترش و قطع تحلیل می شوند . ﻫﺪف اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻣﻌﺮﻓﻲ راﺑﻄﺔ بین این فرآیند ها و پیدا کردن میزان بسامد وقوع هر کدام در ﮔﻮﻳﺶ لری دهدشتی و ﺑﻴﺎن وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي آن بر اساس نظریه خود واحد است . اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺷﻴﻮ ة میدانی انچام شده ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ده ﺳﺎﻋﺖ از ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﮔﻮﻳﺸﻮرانِ ﺑﻴﻦ ﺳﻲ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﺿﺒﻂ و ﺳﭙﺲ اﻳﻦ داده ﻫﺎ آواﻧﻮﻳﺴﻲ و دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ . نتایج تحلیل و بررسی داده ها در جداولی بیان شده است . نتایج حاکی از آن است که گویش لری دهدشتی تحت ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ است و ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺎرتند ازاینکه در ﻣﻴﺎن ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي واﺟﻲ مورد تحقیق ، فرآیندهای، همگونی،  تضعیف ، درج ﻫﻤﺨﻮان ، ﺣﺬف و تشدید ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ به ترتیب دارای بیشترین بسامد بر اساس واج شناسی خود واحد می باشند.

 

چکیده بالا بخشی از مقاله ای است که جهت ارائه در دومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی (WWW.LLLD.IR) ، 12 و 13 بهمن 1396 ، اهواز ، پذیرفته شده است.

صفحه11 از11